Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:
Masdiag Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa.


W wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), („RODO”), poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych, w tym dotyczące celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw, dla następujących kategorii osób:

• Obowiązek informacyjny dla Klientów indywidualnych/Pacjentów
• Obowiązek informacyjny dla Klientów/Kontrahentów
• Obowiązek informacyjny dla Kandydatów do pracy

Obowiązek informacyjny dla Klientów indywidualnych/Pacjentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

 1. Masdiag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Nasze dane kontaktowe to: Masdiag Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa), KRS 0000420325, NIP: 5222996468, REGON: 146121549 B, tel. +48 22 697 00 92 email: masdiag@masdiag.pl
 2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Anną Kołodyńską – Goworek, adres email: DPO@masdiag.pl, adres do korespondencji: Masdiag Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa.
 3. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy lub wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem
  b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacją przez nas jako Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego
 4. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane nas jako Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu rejestracji pacjenta oraz w celu wydania wyniku diagnostycznego.
 5. Pani / Pana dane osobowe są przez Administratora przetwarzane na podstawie art. 6 lit. c) RODO w celu realizacji Umowy zawartej z Klientem, w tym bieżącej komunikacji i współpracy na gruncie Umowy, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne (m.in. dostarczającym i utrzymującym infrastrukturę teleinformatyczną), podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, podatkowe.
 7. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas jako Administratora przez okres niezbędny do realizacji Umowy z Klientem, a po jego upływie przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa tj. przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym badanie było wykonane zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 06.11.2008 r. o Prawach pacjenta.
 8. W odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani / Pana dane nie są profilowane.
 9. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
  a) żądania od nas jako Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo żądania do przenoszenia danych do innego administratora danych,
  b) sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
  c) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 11. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy z Panią/Panem lub wykonania umowy, której Pani / Pan jest stroną; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Obowiązek informacyjny dla Klientów/Kontrahentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

 1. Masdiag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Nasze dane kontaktowe to: Masdiag Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa), KRS 0000420325, NIP: 5222996468, REGON: 146121549 B, tel. +48 22 697 00 92 email: masdiag@masdiag.pl
 2. W sprawach dotyczących Pani / Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Anną Kołodyńską – Goworek, adres email: DPO@masdiag.pl, adres do korespondencji: Masdiag Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  a) podjęcia działań na Pani / Pana żądanie, przed zawarciem umowy lub wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) realizacją przez nas jako Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c) realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie lub zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, cele marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz marketingu produktów lub usług własnych; dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
 5. Pani / Pana dane osobowe są przez nas jako Administratora przetwarzane na podstawie art. 6 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji Umowy zawartej z Klientem, w tym bieżącej komunikacji i współpracy na gruncie Umowy, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako Administratorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń związanych z Umową.
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne (m.in. dostarczającym i utrzymującym infrastrukturę teleinformatyczną), podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, podatkowe oraz prawne.
 7. Przechowywane przez nas jako Administratora przez okres niezbędny do realizacji Umowy z Klientem, a po jego upływie przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (np. przepisów podatkowych lub rachunkowych, kodeksu cywilnego, w tym przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z Umową).
 8. W odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani / Pana dane nie są profilowane.
 9. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
  a) żądania od nas jako Administratora dostępu do Pani / Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo żądania do przenoszenia danych do innego administratora danych,
  b) sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  c) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 11. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy z Panią / Panem lub wykonania umowy, której Pani / Pan jest stroną; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz marketingu produktów lub usług własnych; dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Obowiązek informacyjny dla Kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: („RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

 1. Masdiag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Nasze dane kontaktowe to: Masdiag Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa), KRS 0000420325, NIP: 5222996468, REGON: 146121549 B, tel. +48 22 697 00 92 email: masdiag@masdiag.pl
 2. W sprawach dotyczących Pani / Pana danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Anną Kołodyńską – Goworek, adres email: DPO@masdiag.pl, adres do korespondencji: Masdiag Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.
 4. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w zakresie, w jakim została przez Panią / Pana udzielona zgoda, np. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych w przyszłych rekrutacjach), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora, jak np. zabezpieczenie lub dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją).
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne (w tym dostarczającym infrastrukturę teleinformatyczną), partnerom handlowym, operatorom pocztowym, przewoźnikom, podmiotom świadczącym usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 6. Okres, przez który Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, a w sytuacji, gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody, do czego ma Pani/Pan prawo w każdym czasie lub upływu 1 roku od jej udzielenia.
 7. W odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani / Pana dane nie są profilowane.
 8. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) żądania od nas jako Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  b) wycofania w każdym czasie udzielonej przez Panią / Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  d) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia przez nas działań związanych z rekrutacją do pracy w naszym zespole. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, prowadzenie przez nas rekrutacji z Pani/Pana udziałem nie będzie możliwe.