Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Terapia monitorowana
stężeniem leku

Renata
dr Konrad Kowalski
Dyrektor ds. naukowych
Terapia monitorowana stężeniem leku we krwi (ang. TDM – therapeutic drug monitoring) jest to działanie zmierzające do optymalizacji farmakoterapii u indywidualnego chorego w oparciu o pomiar stężenia leku we krwi, zasady farmakokinetyki i kryteria farmakodynamiczne.
Pozwala to na:
  • weryfikację stosowanego wcześniej sposobu dawkowania leków
  • poprawne określenie dawkowania, aby zmniejszyć toksyczność leku
  • poprawę skuteczności leczenia oraz obniżenie jego kosztów
  • bezpieczeństwo zastosowania wysokich dawek potencjalnie silnie toksycznych leków
Farmakokinetyka danego leku obejmuje takie zagadnienia, jak przebieg procesów wchłaniania, dystrybucji oraz metabolizmu i wydalania, a także wpływu czynników fizjologicznych, patofizjologicznych i środowiskowych oraz równolegle stosowanych innych leków na przebieg tych procesów. Informacje te są niezbędne do właściwej interpretacji otrzymanych wyników pomiarów z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta i czasu pobierania próbek krwi do analizy.
Nie wszystkie leki wymagają terapeutycznego monitorowania. Monitoruje się leki przeciwpadaczkowe, antyarytmiczne, cytotoksyczne, przeciwdepresyjne, immunosupresyjne, cechujące się:
  • silnym działaniem, o wąskim współczynniku terapeutycznym, tj. małej rozpiętości pomiędzy stężeniem terapeutycznym i toksycznym
  • nieliniową farmakokinetyką (brak proporcjonalnej zależności pomiędzy stężeniem a dawką)
  • dużym międzyosobniczym zróżnicowaniem stężeń po podaniu zwyczajowej dawki
  • zdolnością do wchodzenia w liczne interakcje z innymi równocześnie stosowanymi lekami
TDM stanowi alternatywę dla empirycznego doboru dawkowania, opartego na metodzie prób i błędów, oraz daje racjonalne podstawy do indywidualizacji dawkowania leków i przyspieszenia osiągnięcia celu terapeutycznego.

Wykaz metod terapii monitorowanej:

SKRÓT METODA
AED_SP Ilościowe oznaczenie leków przeciwpadaczkowych z osocza/surowicy techniką LC-MS/MS